Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Jazda po alkoholu

Dużą grupę moich klien­tów stanow­ią oso­by, którym postaw­iono zarzut z art. 178a § 1 k.k, tj. prowadze­nie pojaz­du w stanie nietrzeź­woś­ci lub pod wpły­wem środ­ka odurza­jącego. Oso­by te w różny sposób tłu­maczą swój stan nietrzeź­woś­ci w trak­cie pol­i­cyjnej kon­troli dro­gowej. Jed­ni wskazu­ją, że nie przy­puszcza­li, iż mogą być nietrzeźwi, gdyż alko­hol spoży­wali dzień wcześniej. Drudzy…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kodeks karny

Posiadanie nieznacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych

Nieznaczna ilość środka odurzającego

„Miałem przy sobie tylko lufkę mar­i­huany”. „Znaleźli u mnie tylko gram amfe­t­a­miny”. „Prze­cież to nie przestępst­wo, miałem to na włas­ny użytek”. Takie i podob­ne zwroty najczęś­ciej słyszę od swoich klien­tów — zwłaszcza tych młodocianych (młodocianym jest spraw­ca, który w chwili popełnienia czynu zabro­nionego nie ukończył 21 lat i w cza­sie orzeka­nia w pier­wszej instancji 24…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Narkotyki

Doręczenia pism w sprawach karnych

Doręczenia

Nie zdążyłeś ode­brać pis­ma z proku­ratu­ry? Listonosz zostaw­ił Ci w skrzynce pocz­towej awizo? Polic­jant zapukał do Twoich drzwi wręcza­jąc Ci wezwanie na rozprawę? Czy mógł to zro­bić? Czy musisz pójść na rozprawę? For­ma doręczeń pism Przepisy pro­ce­dury karnej, z uwa­gi na funkc­je gwaran­cyjne i zabez­piecza­jące pewność obro­tu prawnego, nie przewidu­ją dowol­noś­ci w doręcza­niu pism procesowych…

Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Kodeks karny umożli­wia zakończe­nie postępowa­nia karnego bez skaza­nia oskarżonego, przy wyko­rzys­ta­niu insty­tucji warunk­owego umorzenia postępowa­nia karnego, ure­g­u­lowanej w art. 66 k.k. To korzyst­ny dla oskarżonego sposób zakończenia sprawy karnej. Kiedy możli­we jest zas­tosowanie insty­tucji warunk­owego umorzenia postępowa­nia?  Sąd może warunk­owo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społecz­na szkodli­wość czynu nie są znaczne, okolicznoś­ci popełnienia zarzucanego…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kodeks karny

Podrobienie podpisu

Podrobienie podpisu

Wyobraźmy sobie taką sytu­ację: żona chce zaciągnąć kredyt w banku na zakup samo­chodu. Niezbęd­ny na doku­men­tach jest pod­pis męża jako poręczy­ciela kredy­tu. W domu żona w obec­noś­ci męża wypeł­nia potrzeb­ną doku­men­tację, mąż zaję­ty oglą­daniem meczu prosi żonę, by ta mu nie przeszkadza­ła i pod­pisała się za niego. Następ­nego dnia, celem uzyska­nia środ­ków, żona skła­da komplet…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kodeks karny

Dozór elektroniczny – na czym polega odbywanie kary w tym systemie?

Dozór elektroniczny

Karę pozbaw­ienia wol­noś­ci moż­na wykony­wać poza mura­mi zakładu karnego. Nie w każdym wypad­ku, ale jed­nak. Jest to możli­we dzię­ki sys­te­mowi dozoru elek­tron­icznego. Na czym pole­ga dozór elek­tron­iczny i odby­wanie kary pozbaw­ienia wol­noś­ci w tym sys­temie? Obow­iązek prze­by­wa­nia w miejs­cu stałego poby­tu Najkrócej rzecz ujmu­jąc, odby­wanie kary pozbaw­ienia wol­noś­ci w sys­temie dozoru elek­tron­icznego pole­ga na tym, że skazany musi prze­by­wać w miejscu…