Przeglą­daj najnowsze pub­likac­je

Sprawy karne

Posiadanie nieznacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych

Narko­ty­ki

„Miałem przy sobie tylko lufkę mar­i­huany”. „Znaleźli u mnie tylko gram

Read More

Doręczenia pism w sprawach karnych

Pro­ce­du­ra kar­na

Nie zdążyłeś ode­brać pis­ma z proku­ratu­ry? Listonosz zostaw­ił Ci w skrzynce

Read More

Warunkowe umorzenie postępowania

Kodeks karny • One Com­ment

Kodeks karny umożli­wia zakończe­nie postępowa­nia karnego bez skaza­nia oskarżonego, przy

Read More

Podrobienie podpisu

Kodeks karny

Wyobraźmy sobie taką sytu­ację: żona chce zaciągnąć kredyt w banku na zakup samo­chodu.

Read More

Kiedy skazanie ulega zatarciu?

Kodeks karny

Skazanie może zostać uznane za niebyłe. Kiedy skazanie ule­ga zatar­ciu?

Read More

Dozór elektroniczny – jak przebiega postępowanie?

Wykony­wanie kary

Jak prze­b­ie­ga postępowanie w spraw­ie o udzie­le­nie zez­wole­nia na odby­wanie kary pozbaw­ienia

Read More

Dozór elektroniczny – jakie warunki trzeba spełnić?

Wykony­wanie kary • One Com­ment

Jakie warun­ki trze­ba spełnić, by sąd udzielił zez­wole­nia na dozór elek­tron­iczny jako for­mę

Read More

Dozór elektroniczny – na czym polega odbywanie kary w tym systemie?

Wykony­wanie kary

Karę pozbaw­ienia wol­noś­ci moż­na wykony­wać poza mura­mi zakładu karnego. Nie w każdym wypad­ku,

Read More

Widzenia ze skazanym – jak często, jak długo, za czyją zgodą?

Wykony­wanie kary

Skazany ma pra­wo utrzymy­wać więzi z rodz­iną, przede wszys­tkim poprzez widzenia. Jak częs­to

Read More
(Vis­it­ed 523 times, 1 vis­its today)
Close