Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Jazda po alkoholu

Dużą grupę moich klien­tów stanow­ią oso­by, którym postaw­iono zarzut z art. 178a § 1 k.k, tj. prowadze­nie pojaz­du w stanie nietrzeź­woś­ci lub pod wpły­wem środ­ka odurza­jącego. Oso­by te w różny sposób tłu­maczą swój stan nietrzeź­woś­ci w trak­cie pol­i­cyjnej kon­troli dro­gowej. Jed­ni wskazu­ją, że nie przy­puszcza­li, iż mogą być nietrzeźwi, gdyż alko­hol spoży­wali dzień wcześniej. Drudzy…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kodeks karny

Posiadanie nieznacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych

Nieznaczna ilość środka odurzającego

„Miałem przy sobie tylko lufkę mar­i­huany”. „Znaleźli u mnie tylko gram amfe­t­a­miny”. „Prze­cież to nie przestępst­wo, miałem to na włas­ny użytek”. Takie i podob­ne zwroty najczęś­ciej słyszę od swoich klien­tów — zwłaszcza tych młodocianych (młodocianym jest spraw­ca, który w chwili popełnienia czynu zabro­nionego nie ukończył 21 lat i w cza­sie orzeka­nia w pier­wszej instancji 24…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Narkotyki