Dozór elektroniczny – jak przebiega postępowanie?

Dozór elektroniczny postępowanie
Wniosek

Jak prze­b­ie­ga postępowanie w spraw­ie o dozór elek­tron­iczny, a ściślej: udzie­le­nie zez­wole­nia na odby­wanie kary pozbaw­ienia wol­noś­ci w tym sys­temie? Krok po kroku opisu­ję całą procedurę.

Wniosek

Postępowanie wszczy­nane jest na wniosek, który może zostać złożony przez:

  • skazanego,
  • obrońcę skazanego,
  • proku­ra­to­ra,
  • sądowego kura­to­ra zawodowego lub
  • dyrek­to­ra zakładu karnego.

Wniosek skła­da się na piśmie do sądu pen­i­tenc­jarnego. Sądem pen­i­tenc­jarnym jest sąd okrę­gowy. Jeśli chodzi o właś­ci­wość miejs­cową, to właś­ci­wy jest ten sąd pen­i­tenc­jarny, w którego okręgu prze­by­wa skazany.

Wniosek musi zaw­ier­ać uza­sad­nie­nie. W uza­sad­nie­niu należy wskazać wszys­tkie okolicznoś­ci, od których zależy udzie­le­nie zez­wole­nia na odby­wanie kary w sys­temie dozoru elek­tron­icznego. Warun­ki te opisałem w artykule: Dozór elek­tron­iczny – jakie warun­ki trze­ba spełnić?

Pon­ad­to do wniosku należy dołączyć pisemne zgody pełno­let­nich osób zamieszku­ją­cych wspól­nie ze skazanym.

Sprawdzenie warunków technicznych

Gdy wniosek wpłynie do sądu, jed­ną z pier­wszych czyn­noś­ci dokony­wanych przez sąd jest ustal­e­nie, czy nie ist­nieją przeszkody tech­niczne, które uniemożli­wiały­by uwzględ­nie­nie wniosku. Dlat­ego też sąd żąda nadesła­nia stosownych infor­ma­cji od pod­mio­tu dozoru­jącego. Infor­ma­c­je te pod­miot dozoru­ją­cy przesyła po sprawdze­niu warunk­ów w miejs­cu, w którym miała­by być wykony­wana kara pozbaw­ienia wol­noś­ci w sys­temie dozoru elektronicznego.

Może się okazać, że udzie­le­niu zez­wole­nia na odby­cie kary w sys­temie dozoru elek­tron­icznego staną na przeszkodzie warun­ki tech­niczne, a ściślej: ich brak. W takim wypad­ku sędzia pen­i­tenc­jarny pozostaw­ia wniosek bez rozpoznania.

Posiedzenie sądu

Posiedze­nie sądu pen­i­tenc­jarnego może odbyć się albo w zakładzie karnym albo w sądzie. Pier­wsza sytu­ac­ja doty­czy skazanego, który odby­wa już karę pozbaw­ienia wol­noś­ci w zakładzie karnym. Wów­czas posiedze­nie sądu pen­i­tenc­jarnego odby­wa się w tym zakładzie, w którym skazany prze­by­wa. W przy­pad­ku skazanego pozosta­jącego na wol­noś­ci – posiedze­nie odby­wa się w sądzie okręgowym.

Przed wydaniem postanowienia o udzie­le­niu skazane­mu zez­wole­nia na odby­cie kary pozbaw­ienia wol­noś­ci w sys­temie dozoru elek­tron­icznego, sąd pen­i­tenc­jarny wysłuchu­je skazanego lub jego obrońcę. Jeżeli ist­nieją dodatkowe argu­men­ty na korzyść skazanego, które nie zostały zawarte we wniosku, to jest właś­ci­wy moment na ich pod­niesie­nie. Częs­to też sąd wysłuchu­jąc skazanego bada, jaki jest jego sto­sunek do popełnionych czynów, czy widać u skazanego skruchę, reflek­sję, itp.

W posiedze­niu sądu, którego przed­miotem jest udzie­le­nie zez­wole­nia na odby­wanie kary w sys­temie dozoru elek­tron­icznego, obow­iązkowo bierze udzi­ał prokurator.

Rozstrzygnięcie sądu

Sąd rozstrzy­ga sprawę o udzie­le­niu skazane­mu zez­wole­nia na odby­cie kary pozbaw­ienia wol­noś­ci w sys­temie dozoru elek­tron­icznego wyda­jąc postanowie­nie. Postanowie­nie powin­no zostać wydane w ter­minie 30 dni od wpły­wu wniosku do sądu.

Jeśli postanowie­nie sądu pen­i­tenc­jarnego będzie nieko­rzystne (sąd odmówi udzie­le­nia zez­wole­nia na odby­wanie kary pozbaw­ienia wol­noś­ci w SDE), przysługu­je na nie zażale­nie. Zażale­nie skła­da się do sądu wyższej instancji, za pośred­nictwem sądu, który odmówił udzie­le­nia zgody na dozór elektroniczny.

Ponowny wniosek skazanego lub jego obroń­cy o udzie­le­nie zez­wole­nia na odby­wanie kary pozbaw­ienia wol­noś­ci w sys­temie dozoru elek­tron­icznego, złożony w tej samej spraw­ie przed upły­wem 3 miesię­cy od dnia wyda­nia postanowienia o odmowie udzie­le­nia zez­wole­nia, pozostaw­ia się bez rozpoznania.

Dozór elektroniczny – postępowanie w razie udzielenia zezwolenia

Jeżeli sąd udzieli skazane­mu zez­wole­nia na odby­cie kary pozbaw­ienia wol­noś­ci w sys­temie dozoru elek­tron­icznego, w postanowie­niu rozstrzy­ga­ją­cym sprawę:

  • określa miejsce, czas, rodzaj lub sposób wykony­wa­nia nałożonych obow­iązków oraz rodzaj podle­ga­ją­cych zain­stalowa­niu środ­ków tech­nicznych, a ponadto:
  • wyz­nacza ter­min i określa sposób zgłoszenia przez skazanego pod­miotowi dozoru­jące­mu gotowoś­ci do zain­stalowa­nia rejes­tra­to­ra stacjonarnego lub przenośnego lub nadajnika.