Dozór elektroniczny – na czym polega odbywanie kary w tym systemie?

Dozór elektroniczny
Dozór elektroniczny

Karę pozbaw­ienia wol­noś­ci moż­na wykony­wać poza mura­mi zakładu karnego. Nie w każdym wypad­ku, ale jed­nak. Jest to możli­we dzię­ki sys­te­mowi dozoru elek­tron­icznego. Na czym pole­ga dozór elek­tron­iczny i odby­wanie kary pozbaw­ienia wol­noś­ci w tym systemie?

Obowiązek przebywania w miejscu stałego pobytu

Najkrócej rzecz ujmu­jąc, odby­wanie kary pozbaw­ienia wol­noś­ci w sys­temie dozoru elek­tron­icznego pole­ga na tym, że skazany musi prze­by­wać w miejs­cu stałego poby­tu, czyli w prak­tyce –  w swoim mieszka­niu. Cza­sa­mi tę for­mę wykony­wa­nia kary pozbaw­ienia wol­noś­ci określa się mianem „aresz­tu domowego”. Nie jest to może najwłaś­ci­wsze określe­nie, ale obra­zowo dość dobrze odd­a­je istotę tego, na czym wykony­wanie tej kary polega. 

Miejsce wykony­wa­nia kary pozbaw­ienia wol­noś­ci w sys­temie dozoru elek­tron­icznego sąd oznacza w postanowie­niu, którym udziela zez­wole­nia na wykony­wanie kary w tym trybie.

Pobyt skazanego w miejs­cu wykony­wa­nia kary jest nad­zorowane za pomocą spec­jal­nych urządzeń elek­tron­icznych. Skazany musi nosić nada­jnik (tzw. „bran­so­letkę”), zakładany najczęś­ciej w okoli­cach kost­ki. Nato­mi­ast w mieszka­niu mon­towane jest urządze­nie monitorujące.

Jeżeli urządze­nie mon­i­toru­jące nie odbiera syg­nału z nada­jni­ka – oznacza to, że oso­ba odby­wa­ją­ca karę pozbaw­ienia wol­noś­ci w sys­temie dozoru elek­tron­icznego zna­j­du­je się poza zasięgiem urządzenia mon­i­toru­jącego, a więc najpraw­dopodob­niej opuś­ciła mieszkanie.

Dozór elektroniczny – możliwość opuszczania miejsca stałego pobytu

Skazany może opuszczać miejsce stałego poby­tu tylko w ściśle określonych dni­ach i godz­i­nach, wskazanych w postanowie­niu sądu. Czas pozostawa­nia poza mieszkaniem nie może przekraczać 12 godzin w ciągu doby. 

Sąd może wyraz­ić zgodę na opuszczanie mieszka­nia w szczegól­noś­ci w celu:

  • świad­czenia pracy,
  • wykony­wa­nia prak­tyk religi­jnych lub korzys­ta­nia z posług religijnych,
  • spra­wowa­nia opie­ki nad osobą mało­let­nią, osobą niedołężną lub chorą,
  • ksz­tałce­nia i samok­sz­tałce­nia oraz wykony­wa­nia twór­c­zoś­ci własnej,
  • korzys­ta­nia z urządzeń lub zajęć kul­tur­al­no-oświa­towych i sportowych,
  • komu­nikowa­nia się z obrońcą i pełnomocnikiem,
  • utrzymy­wa­nia więzi z rodz­iną lub inny­mi bliski­mi osobami,
  • korzys­ta­nia z opie­ki medy­cznej lub udzi­ału w terapii,
  • doko­na­nia niezbęd­nych zakupów.

Jeden komentarz

Możliwość komentowania została wyłączona.