Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Jazda po alkoholu

Dużą grupę moich klien­tów stanow­ią oso­by, którym postaw­iono zarzut z art. 178a § 1 k.k, tj. prowadze­nie pojaz­du w stanie nietrzeź­woś­ci lub pod wpły­wem środ­ka odurza­jącego. Oso­by te w różny sposób tłu­maczą swój stan nietrzeź­woś­ci w trak­cie pol­i­cyjnej kon­troli dro­gowej. Jed­ni wskazu­ją, że nie przy­puszcza­li, iż mogą być nietrzeźwi, gdyż alko­hol spoży­wali dzień wcześniej. Drudzy…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kodeks karny

Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Kodeks karny umożli­wia zakończe­nie postępowa­nia karnego bez skaza­nia oskarżonego, przy wyko­rzys­ta­niu insty­tucji warunk­owego umorzenia postępowa­nia karnego, ure­g­u­lowanej w art. 66 k.k. To korzyst­ny dla oskarżonego sposób zakończenia sprawy karnej. Kiedy możli­we jest zas­tosowanie insty­tucji warunk­owego umorzenia postępowa­nia?  Sąd może warunk­owo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społecz­na szkodli­wość czynu nie są znaczne, okolicznoś­ci popełnienia zarzucanego…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kodeks karny

Podrobienie podpisu

Podrobienie podpisu

Wyobraźmy sobie taką sytu­ację: żona chce zaciągnąć kredyt w banku na zakup samo­chodu. Niezbęd­ny na doku­men­tach jest pod­pis męża jako poręczy­ciela kredy­tu. W domu żona w obec­noś­ci męża wypeł­nia potrzeb­ną doku­men­tację, mąż zaję­ty oglą­daniem meczu prosi żonę, by ta mu nie przeszkadza­ła i pod­pisała się za niego. Następ­nego dnia, celem uzyska­nia środ­ków, żona skła­da komplet…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kodeks karny

Działanie “publicznie” a “w miejscu publicznym”

Działania publicznie i w miejscu publicznym

Odpowiedzial­ność kar­na niejed­nokrot­nie zależy od tego, czy spraw­ca dzi­ała “pub­licznie”. Czy dzi­ałanie “pub­licznie” znaczy to samo co “w miejs­cu publicznym”?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kodeks karny