Posiadanie nieznacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych

Nieznaczna ilość środka odurzającego

„Miałem przy sobie tylko lufkę mar­i­huany”. „Znaleźli u mnie tylko gram amfe­t­a­miny”. „Prze­cież to nie przestępst­wo, miałem to na włas­ny użytek”. Takie i podob­ne zwroty najczęś­ciej słyszę od swoich klien­tów — zwłaszcza tych młodocianych (młodocianym jest spraw­ca, który w chwili popełnienia czynu zabro­nionego nie ukończył 21 lat i w cza­sie orzeka­nia w pier­wszej instancji 24…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Narkotyki