Doręczenia pism w sprawach karnych

Doręczenia

Nie zdążyłeś ode­brać pis­ma z proku­ratu­ry? Listonosz zostaw­ił Ci w skrzynce pocz­towej awizo? Polic­jant zapukał do Twoich drzwi wręcza­jąc Ci wezwanie na rozprawę? Czy mógł to zro­bić? Czy musisz pójść na rozprawę? For­ma doręczeń pism Przepisy pro­ce­dury karnej, z uwa­gi na funkc­je gwaran­cyjne i zabez­piecza­jące pewność obro­tu prawnego, nie przewidu­ją dowol­noś­ci w doręcza­niu pism procesowych…