Dozór elektroniczny – na czym polega odbywanie kary w tym systemie?

Dozór elektroniczny

Karę pozbaw­ienia wol­noś­ci moż­na wykony­wać poza mura­mi zakładu karnego. Nie w każdym wypad­ku, ale jed­nak. Jest to możli­we dzię­ki sys­te­mowi dozoru elek­tron­icznego. Na czym pole­ga dozór elek­tron­iczny i odby­wanie kary pozbaw­ienia wol­noś­ci w tym sys­temie? Obow­iązek prze­by­wa­nia w miejs­cu stałego poby­tu Najkrócej rzecz ujmu­jąc, odby­wanie kary pozbaw­ienia wol­noś­ci w sys­temie dozoru elek­tron­icznego pole­ga na tym, że skazany musi prze­by­wać w miejscu…