Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Jazda po alkoholu

Dużą grupę moich klien­tów stanow­ią oso­by, którym postaw­iono zarzut z art. 178a § 1 k.k, tj. prowadze­nie pojaz­du w stanie nietrzeź­woś­ci lub pod wpły­wem środ­ka odurza­jącego. Oso­by te w różny sposób tłu­maczą swój stan nietrzeź­woś­ci w trak­cie pol­i­cyjnej kon­troli dro­gowej. Jed­ni wskazu­ją, że nie przy­puszcza­li, iż mogą być nietrzeźwi, gdyż alko­hol spoży­wali dzień wcześniej. Drudzy…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kodeks karny