Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Kodeks karny umożli­wia zakończe­nie postępowa­nia karnego bez skaza­nia oskarżonego, przy wyko­rzys­ta­niu insty­tucji warunk­owego umorzenia postępowa­nia karnego, ure­g­u­lowanej w art. 66 k.k. To korzyst­ny dla oskarżonego sposób zakończenia sprawy karnej. Kiedy możli­we jest zas­tosowanie insty­tucji warunk­owego umorzenia postępowa­nia?  Sąd może warunk­owo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społecz­na szkodli­wość czynu nie są znaczne, okolicznoś­ci popełnienia zarzucanego…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kodeks karny