Widzenie ze skazanym – jak często, jak długo, za czyją zgodą?

Skazany
Skazany

Widze­nie ze skazanym to jed­na z nielicznych możli­woś­ci kon­tak­tu skazanego ze światem zewnętrznym. Kon­takt ten jest konieczny dla praw­idłowego prze­biegu kary i readap­tacji społecznej skazanego. Skazany musi mieć przeko­nanie, że nadal jest członkiem swego środowiska, zwłaszcza rodzin­nego. Co więcej – musi mieć świado­mość, że po odby­ciu kary będzie musi­ał do niego wró­cić. W związku z tym konieczne jest umożli­wie­nie mu podtrzymy­wa­nia więzi z rodz­iną i inny­mi osoba­mi bliskimi.

Do ilu widzeń ma prawo skazany?

Licz­ba widzeń, do których ma pra­wo skazany, zależy od rodza­ju zakładu karnego, w jakim odby­wa on karę. Przy­pom­nieć należy, że w pol­skim sys­temie pen­i­tenc­jarnym wys­tępu­ją trzy rodza­je zakładów karnych: typu zamkniętego, typu półot­wartego i typu otwartego.

W zakładzie karnym typu zamkniętego skazani mogą korzys­tać z dwóch widzeń w miesiącu, a za zgodą dyrek­to­ra zakładu karnego wyko­rzys­tać je jed­no­ra­zowo. Widzenia skazanych podle­ga­ją nad­zorowi admin­is­tracji zakładu karnego. Roz­mowy skazanych w trak­cie widzeń podle­ga­ją kon­troli admin­is­tracji zakładu karnego (art. 90 k.k.w.).

W zakładzie karnym typu półot­wartego skazani mogą korzys­tać z trzech widzeń w miesiącu, a za zgodą dyrek­to­ra zakładu karnego wyko­rzys­tać je jed­no­ra­zowo. Widzenia skazanych podle­ga­ją nad­zorowi admin­is­tracji zakładu karnego. Roz­mowy skazanych w trak­cie widzeń mogą podle­gać kon­troli admin­is­tracji zakładu karnego (art. 91 k.k.w).

W zakładach karnych dla młodocianych typu zamkniętego i półot­wartego skazani mają pon­ad­to pra­wo do dodatkowego widzenia w miesiącu (art. 91a k.k.w.).

W zakładzie karnym typu otwartego skazany może korzys­tać z nieogranic­zonej licz­by widzeń. Widzenia skazanych mogą podle­gać nad­zorowi admin­is­tracji zakładu karnego. Istotne jest jed­nak to, że roz­mowy skazanych w trak­cie widzeń nie podle­ga­ją kon­troli admin­is­tracji zakładu karnego (art. 92 k.k.w.).

Jak długo trwa widzenie ze skazanym?

Widze­nie trwa 60 minut.

W tym samym dniu skazane­mu udziela się tylko jed­nego widzenia, przy czym w zakładzie karnym typu zamkniętego i półot­wartego za zgodą dyrek­to­ra zakładu karnego moż­na wyko­rzys­tać je jednorazowo.

Kto może uczestniczyć w widzeniu?

W widze­niu mogą uczest­niczyć nie więcej niż dwie oso­by pełno­let­nie, chy­ba że dyrek­tor zakładu karnego, w uza­sad­nionych wypad­kach, wyrazi zgodę na udzi­ał więk­szej licz­by osób.

Licz­ba osób niepełno­let­nich nie podle­ga ogranicze­niu. Pamię­tać jed­nak trze­ba, że oso­by niepełno­let­nie mogą korzys­tać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

Czy na widzenie ze skazanym potrzebna jest zgoda?

Widze­nie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzy­mać za zez­wole­niem dyrek­to­ra zakładu karnego. Nato­mi­ast członkowie rodziny i inne oso­by bliskie nie muszą uzyski­wać zgody na widzenie.

Przy usta­la­niu kręgu członków rodziny i innych osób blis­kich moż­na posiłkować się art. 115 § 11 k.k, zgod­nie z którym:

Osobą najbliższą jest małżonek, wstęp­ny, zstęp­ny, rodzeńst­wo, powinowaty w tej samej linii lub stop­niu, oso­ba pozosta­ją­ca w sto­sunku przys­poso­bi­enia oraz jej małżonek. Pon­ad­to osobą najbliższą jest także oso­ba pozosta­ją­ca we wspól­nym pożyciu.